026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

PRIVACYREGLEMENT

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels

Dit is het privacyreglement van Ævego VvE- en Vastgoedbeheer BV te Arnhem (verder genoemd: “Ævego”), handelsregisternummer 09110641, voor haar website www.aevego..nl en www.aenet.nl (verder genoemd: “Ævego Websites”). Dit reglement geeft u als gebruiker van de Ævego Websites inzicht in de gegevens die Ævego in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

Ævego respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden

Op de Ævego Websites zijn links naar websites van derden te vinden, zoals de Vereniging van Eigenaren (VvE). Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (verder genoemd: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Ævego is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies

Cookies – Teneinde gebruikers van de Ævego Websites in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Ævego Websites, plaatst Ævego kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) dan wel leest Ævego informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.
Ævego maakt gebruik van onderstaande ‘soorten cookies’:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn ‘load balancing’ cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browser sessie. Voor deze cookies is geen toestemming van de gebruiker nodig.
  • Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan: Ævego heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde mededeling op Ævego Websites aan te vinken.

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van de website(s) van Ævego en/of gebruikers van de dienstverlening van Ævego te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browser sessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies.

Google Analytics

Ævego maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van Ævego Websites en diensten te kunnen analyseren. Ævego heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is er voor gekozen slechts een deel van uw IP adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven Ævego informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen Ævego Websites en/of diensten. Deze informatie helpt Ævego om de indeling van Ævego Websites en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van Ævego Websites en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Private logging

Wanneer u Ævego Websites opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u Ævego Websites bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens).
Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens – waaronder uw IP adres – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/ op te sporen of andere technische problemen met Ævego Websites en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Ævego verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw Ævego Websites, geslacht en contactgegevens om u persoonlijk te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

Social media

Ævego Websites maken geen gebruik van sociale media knoppen, zoals van Facebook en Twitter, LinkedIn of YouTube. Er wordt dus geen informatie gedeeld met deze of andere social media bedrijven.

Advertentie-cookies

Ævego deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens ons (Ævego) te verwerken. Deze derden treden dan op in de hoedanigheid van bewerker en mogen de gegevens alleen verwerken in opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de met u gesloten overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Ævego, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);
  • Als Ævego betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

Ævego zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Ævego treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij Ævego een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. Ævego beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Ævego die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ævego verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.
Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ævego, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Ævego, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: vve@aevego.nl
  • Via telefoon: 026 – 8 44 45 46 (tijdens kantoortijden);
  • Post: Postbus 680, 6800 AR Arnhem

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Ævego spant zich te goeder trouw in om haar gebruikers en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen of af te schermen als deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ævego zal de verzoeker vragen om zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Ævego weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes). Ævego deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Een weigering is met redenen omkleed. In alle gevallen waarin Ævego toegang en correctie van gegevens mogelijk maakt, voert zij deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken – op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Ævego als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aan te merken, zullen de kosten van het bovenstaande voor rekening van de betreffende opdrachtgever zijn.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen privacyreglement

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving.

Ævego is lid van de BVVB